Archívy značky: Taliansko

Pápež František v Loppiane: Fokoláre má budúcnosť pred sebou

Pápežova návšteva v Loppiane - stretnutie so 7000 účastníkmi pred Svätyňou Theotokos

Svätý Otec František navštívil vo štvrtok 10. mája Loppiano, komunitné mestečko Hnutia Fokoláre neďaleko Florencie. Hnutie známe ako Máriino dielo spojené s osobnosťou Chiary Lubichovej (1920-2008) má za sebou 75-ročnú históriu.

Jozef Bartkovjak SJ, Alena Barvirčáková CJ – Vatikán

Po príchode do Loppiana o 10. hodine si pápež František v tamojšej Svätyni Theotokos uctil ikonu Bohorodičky kvetmi a tichou modlitbou. Na nádvorí uprostred zelene s krásnou toskánskou scenériou sa potom stretol s miestnou komunitou za účastí početných hostí.

Prezidentka Hnutia Fokoláre Maria Voceová v úvodnom slove predstavila pápežovi  Loppiano s jeho 850 obyvateľmi zo 65 národov ako prototyp ďalších 24 mestečiek v USA, v Kamerune, na Filipínach, v Nemecku, Brazílii či Argentíne:

„Chiara Lubichová vždy túžila vidieť fungovať tieto mestečká, laboratóriá ľudského spolužitia, skice zjednoteného sveta, svedectvo toho, akou by mohla byť spoločnosť, keby sa zakladala na evanjeliovej vzájomnej láske.“

Členovia hnutia si pripravili pre Svätého Otca tri otázky, na ktoré odpovedal vo svojom príhovore. Prvá sa týkala nasmerovania hnutia v novom období, po smrti jeho zakladateľky.

Pamäť, odvaha a odolnosť

Svätý Otec pripomenul nevyhnutnosť udržiavania pamäti, pretože tá predstavuje korene, bez ktorých strom nemôže prinášať ovocie. Fokolárov povzbudil k dvom postojom, vyjadreným gréckymi slovami parresiahypomoné. Ide o úprimnú priamosť a o vytrvalosť. Najprv pripomenul odvahu Mojžiša, ktorý neváhal orodovať pred Bohom za záchranu ľudu. Potom pokračoval:

„Priamosť (parresia) vyjadruje základnú vlastnosť kresťanského života, mať srdce upriamené na Boha, veriť v jeho lásku (por. 1 Jn 4,16), pretože jeho láska zaháňa každú falošnú obavu, každé pokušenie skryť sa v pohodlnom prežívaní, v snahe robiť dobrý dojem alebo dokonca v subtílnom pokrytectve. To sú všetko červotoče, rozožierajúce dušu. Treba si vyprosovať od Ducha Svätého úprimnú priamosť – odvahu, paréziu, vždy spojenú s úctou a citlivosťou – pri vydávaní svedectva o veľkých a krásnych veciach, ktoré Boh koná v nás a medzi nami. A tiež vo vzťahoch v komunite je potrebné byť vždy úprimní, otvorení a priami, nie ustráchaní, leniví či pokryteckí. Nie stavať sa bokom na zasievanie kúkoľa, šomrania, ale usilovať sa žiť ako učeníci, úprimní a odvážni v láske a pravde.“

Ďalším odporúčaným postojom je „hypomoné“ – trpezlivosť, odolnosť, schopnosť uniesť aj náročné situácie života. V tomto dal Svätý Otec za vzor sv. Pavla, vytrvalého v súženiach, a jeho slová, že „nádej nezahanbuje“ (porov. Rim 5,3-5).

Boží dar zmyslu pre humor

„Vyprosujte si milosť zmyslu pre humor. Ľudský postoj, ktorý sa najviac približuje milosti Božej.“ To je ďalšie odporúčanie, ktoré Svätý Otec podoprel aj osobnou skúsenosťou s kňazom, ktorý napriek obrovskému zaťaženiu nikdy nestrácal zmysel pre humor a vždy sa dokázal pousmiať nad inými, nad sebou samým, „aj nad vlastným tieňom“.

V súvislosti s výzvou udržiavať pamäť pápež František pripomenul skúsenosť zakladateľky Fokoláre:

„Chiara Lubichová pocítila Božie pozvanie k založeniu Loppiana, a potom aj ďalších mestečiek, ktoré vznikli v rôznych častiach sveta, keď jedného dňa rozjímavo sledovala benediktínske opátstvo Einsiedeln, s jeho kostolom a kláštorom mníchov, ale tiež s knižnicou, stolárstvom, poľami…. Tam, v opátstve, je Boh centrom života, v modlitbe a v slávení Eucharistie, z ktorej pramení a živí sa bratskosť, práca,  kultúra, vyžarovanie svetla a sociálnej energie Evanjelia medzi ľudí. A tak Chiara, hľadiac na opátstvo, bola podnietená založiť niečo podobné, v novej a modernej forme, v súlade s Druhým vatikánskym koncilom, vychádzajúc z charizmy jednoty: náčrt nového mesta v duchu Evanjelia.“ …

Charizma jednoty ako konkrétna realita

„Charizma jednoty je prozreteľnostným podnetom a mocnou pomocou v prežívaní tejto mystiky evanjeliového „my“, čo znamená kráčať spoločne životným príbehom mužov a žien súčasnosti ako „jedno srdce a jedna duša“ (por. Sk 4,32)“. …

Oproti individualistickému „ja“ je protikladom vzájomné „my“, pripomenul Svätý Otec. S humorom prezradil, ako sa nechal chytiť do pasce, keď mu pri príprave príhovoru jeho asistent položil otázku, čo je opakom „ja“ a on bez rozmýšľania najprv odpovedal „ty“. – „Nie, opakom každého individualizmu, či som to „ja“ alebo „ty“, je „my“,“ zopakoval pápež František.

„Nie je to len duchovná skutočnosť, ale je to konkrétna realita s úžasnými dôsledkami – ak ju prežívame a uplatňujeme autenticky a s odvahou jej rôzne rozmery – na úrovni sociálnej, kultúrnej, politickej, ekonomickej… Ježiš vykúpil nie iba jednotlivca, ale aj sociálne vzťahy (por. Evangelii gaudium, 178). Brať vážne túto skutočnosť znamená vytvárať novú tvár mesta ľudí na obraz Božej lásky.“

Druhú otázku položil Kolumbijčan Javier, ktorý na Inštitúte Sophia v Loppiane pracuje na doktoráte z ekonomických a politických vied. „V čom by mal podľa Vás spočívať čerstvý a kreatívny príspevok formačných škôl tu v Loppiane a akademickej inštitúcie akou je „Sophia“, pre vybudovanie líderstva schopného prešliapať nové cesty?“

Blízkosť – kľúčové slovo kresťanstva i Fokoláre

„V Loppiane sa prežíva skúsenosť kráčať spolu, podľa synodálneho štýlu, ako Boží ľud. A toto je pevný a nevyhnutný základ všetkého, škola Božieho ľudu, kde ten, kto vyučuje a vedie je jediný Majster (por. Mt 23,10) a kde dynamikou je vzájomné počúvanie a zdieľanie darov medzi všetkými.“

Ako svieži a kreatívny príspevok očakávaný od Loppiana pápež menoval postoj „proximity“, čiže blízkosti, ktorej nás učí samotný Boh, ktorý sa nám priblížil vo svojom Synovi. „Toto slovo je kľúčové v kresťanstve i vo vašej charizme“. Pokiaľ ide o výchovnovzdelávací program, jeho základom je podľa pápeža Františka tzv. „formačný pakt“, založený na blízkosti a dialógu.

Svätý Otec pripomenul, že „vzdelávanie nie je napĺňanie hlavy pojmami v presvedčení, že čím viac budeš vedieť, tým budeš múdrejší.“ Na vysvetlenie toho, že ide o harmonický rozvoj celého človeka, použil svoj známy obraz troch navzájom zladených jazykov: reči hlavy, srdca a rúk.

Pápež vyjadril potešenie nad tým, že Univerzitný inštitút Sophia zakrátko otvorí svoju pobočku v Latinskej Amerike. Spomenul jej dôležité ciele: „hľadanie Múdrosti“ a „budovanie kultúry jednoty.“ Jednota vôbec neznamená uniformitu, ale je priam jej opakom, dodal pápež.

Tretiu otázku položil spolu s jednou z členiek komunity imigrant z Pobrežia Slonoviny, ktorý našiel v Loppiane prijatie spolu s ďalšími z Mali, Kamerunu a Nigérie.

„Počas vyše 50 rokov života Loppiana mu Chiara Lubichová dala rozličné označenia: Mesto Evanjelia i Mesto školy, Mesto na vrchu i Mesto radosti, Mesto dialógu i „Mariapoli“ – Máriino mesto…“

Otázku dokončil mladý Afričan: „Ako môže Loppiano dnes aktualizovať svoju „misiu“ v tejto novej etape evanjelizácie, aby odpovedalo na výzvy doby, ako príležitosť k rastu pre všetkých?“

Loppiano má ešte budúcnosť pred sebou

Svätý Otec v odpovedi obyvateľov Loppiana uistil, že sú svedkami ešte len počiatkov tohto diela:

„Dejiny Loppiana sú ešte len v počiatkoch. Ste v začiatkoch. Je to malé zrnko hodené do brázdy dejín, ktoré už zdarne vyklíčilo, ale ešte musí zapustiť silné korene a priniesť podstatné ovocie v službe misie ohlasovania a stelesňovania Ježišovho Evanjelia, ktorú je Cirkev dnes povolaná žiť. A toto si vyžaduje pokoru, otvorenosť, synergiu a schopnosť riskovať.“

„Pri zmene epochy, ktorú zažívame – nie je to epocha zmeny, ale zmena epochy –, sa treba zaangažovať nielen v prospech stretávania medzi ľuďmi, kultúrami a národmi a za spojenectvo medzi civilizáciami, ale za spoločné víťazstvo vzhľadom na výzvu doby vybudovať vzájomne zdieľanú kultúru stretnutia a globálnu civilizáciu spojenectva. Kultúra stretnutia, civilizácia spojenectva: toto je výzva. Ako farebné dúha, v ktorej sa ako vejár rozkladá biele svetlo Božej lásky. A na to sú potrební muži a ženy, mladí, rodiny, ľudia všetkých poslaní a povolaní, schopní vytýčiť nové cesty pre spoločné napredovanie. Evanjelium je vždy nové…“

„Výzvou je kreatívna vernosť. Byť verní originálnej inšpirácii a zároveň byť otvorení vanutiu Ducha Svätého a podniknúť s odvahou nové cesty, ktoré on ukazuje. On (Duch Svätý), nie náš dobrý úmysel, nie naše pragmatické schopnosti, nie naša vždy limitovaná schopnosť vidieť.“

V tejto súvislosti odporúčal pápež všetkým pozorne a nie len jeden raz si prečítať knihu Skutkov apoštolov. Ako poslednú výzvu menoval naučiť sa umeniu „komunitného rozlišovania“.

Na záver stretnutia s členmi Hnutia Fokoláre Svätý Otec upriamil pozornosť na Pannu Máriu, ktorá má ústredné miesto v charizme hnutia:

Ježišova matka Mária bola laičkou

„Sme tu zhromaždení pred Svätyňou Bohorodičky – Theotokos. Sme pred zrakom Márie. Aj v tomto je súzvuk medzi Druhým vatikánskym koncilom a charizmou Fokoláre, ktorého oficiálne meno v Cirkvi je Máriino dielo.

Dňa 21. novembra 1964, na záver tretej sesie koncilu, blahoslavený Pavol VI. vyhlásil Máriu za „Matku Cirkvi“. Ja sám som sa to tento rok rozhodol ustanoviť za liturgickú spomienku, ktorá sa bude sláviť po prvý krát tentoraz 21. marca, v pondelok po Turícach.

Mária je Ježišovou matkou, a je Matkou všetkých nás: Matkou jednoty. Svätyňa, ktorá jej je zasvätená tu v Loppiane, je pozvaním vstúpiť do Máriinej školy, aby sme sa naučili poznať Ježiša, žiť s Ježišom a z Ježiša prítomného v každom z nás a uprostred nás.

A nezabúdajte, že Mária bola laička, bola laičkou. Ježišova prvá učeníčka, jeho matka, bola laička. Tu je veľká inšpirácia. A môžeme si urobiť pekné cvičenie, ponúkam vám to ako výzvu: vziať si [z Evanjelia] tie epizódy z Ježišovho života, ktoré sú najkonfliktnejšie – ako napríklad v Káne – a pozorovať, ako Mária reaguje. Mária sa ujíma slova a zasahuje. – „Ale, otče, veď nie všetko z toho nachádza sú v evanjeliu.“ – Nuž, predstav si to, predstav si, že tam Mária bola, že to videla… Ako by na to Mária reagovala? Toto je ozajstná škola na to, aby sme sa posunuli vpred. Pretože ona je tou ženou vernosti, ženou kreativity, ženou odvahy, parézie, ženou trpezlivosti, ženou vytrvalého znášania vecí. Neustále to sledujte, ako táto laička, prvá Ježišova učeníčka, ako reagovala vo všetkých konfliktných epizódach v živote jej syna. Veľmi vám to pomôže.“

Medzi hosťami aj budhisti

Na stretnutie prišli aj biskup miestnej diecézy Fiesole Mons. Mario Meini a kardinál Giuseppe Betori, ktorý je veľkým kancelárom Univerzitného inštitútu Sophia, a tiež občianski predstavitelia z okolia. Okrem obyvateľov Loppiana a členov Centra Hnutia sídliaceho v Rocca di Papa pri Ríme boli prítomní aj zástupcovia fokolárov z iných talianskych regiónov. Medzi hosťami bol aj budhistický mních, ktorý v Loppiane prežil niekoľko mesiacov, spolu so svojimi priateľmi z Thajska.

 

Pápež v Nomadelfii: Bratstvo ako pokrvný vzťah s Ježišom

Svätého Otca privítali v Nomadelfii mladí v divadelných kostýmoch

Svätý Otec František navštívil vo štvrtok 10. mája Nomadelfiu a Loppiano v oblasti Toskánska. Dedinka Nomadelfia v okrese Grosseto je sídlom komunity, ktorá tento rok slávi 70 rokov od svojho vzniku.

Alena Barvirčáková CJ, Jozef Bartkovjak SJ – Vatikán

Po prílete vrtuľníkom ráno o ôsmej hodine viedli prvé kroky pápeža Františka k hrobu zakladateľa nomadelfskej komunity, talianskeho kňaza Zena Saltiniho (1900-1981). Na jeho hrob symbolicky položil kameň so svojím podpisom a zotrval v tichej modlitbe.

Kandidát blahorečenia kňaz Zeno Saltini

Don Zeno Saltini sa v tridsiatych rokoch minulého storočia začal starať o vojnové siroty. Neskôr v roku 1947 založil komunitu Nomadelfia, ktorej základným zákonom je radikálne žité evanjeliové bratstvo so vzájomným zdieľaním majetku. Zakladateľ zomrel v roku 1981 a Toskánska biskupská konferencia začala proces jeho blahorečenia v roku 2009.

Na stretnutie pápeža s troma stovkami členov komunity prišli i ďalší hostia. Mladí predviedli Svätému Otcovi a trojtisícovému publiku divadelné predstavenie o živote a charizme Božieho služobníka Zena Saltiniho.

Život inšpirovaný Skutkami apoštolov

Pápež František v príhovore povzbudil členov komunity, aby aj naďalej nasledovali príklad svojho zakladateľa:

„Zákon bratstva, ktorý charakterizuje váš život, bol snom a cieľom celého života otca Zena, ktorý si prial komunitu života inšpirovanú modelom načrtnutým v Skutkoch apoštolov. Stojí tam: «Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné.» (Sk 4,32). Povzbudzujem vás pokračovať v tomto spôsobe života, dôverujúc v silu Evanjelia a Ducha Svätého, pomocou vášho zreteľného kresťanského svedectva.”

Rozumeli jedine jazyku lásky

„Stojac pred utrpením detí, osirotených alebo poznačených biedou, Don Zeno pochopil, že jediný jazyk, ktorému rozumeli, bol jazyk lásky. A tak dokázal objaviť špecifickú formu spoločnosti, v ktorej nie je miesto pre izoláciu a opustenosť, ale platí tam princíp spolupráce medzi rôznymi rodinami, ktorých členovia sa vzájomne berú ako bratia vo viere.  Tak v Nomadelfii, ako odpovedi na špeciálne povolanie Pána, sa vytvárajú vzťahy pevnejšie ako medzi príbuznými.

„Obnovuje sa tu pokrvný vzťah s Ježišom, vlastný tomu, kto sa znovuzrodil z vody a Ducha Svätého a podľa slov božského Majstra: «Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra, i matka» (Mk 3,35). Tento výnimočný pokrvný a rodinný zväzok sa prejavuje aj vo vzťahoch medzi osobami. Všetci sa oslovujú menom, nikdy nie priezviskom, a v každodenných situáciách sa používa dôverné „ty“.

Úcta k starším – prorocký znak ľudskosti

„Chcem podčiarknuť aj ďalší prorocký znak, znak veľkej ľudskosti v Nomadelfii. Ide o láskavú pozornosť voči starým, ktorí, aj keď už majú slabšie zdravie, ostávajú v rodine a požívajú úctu bratov a sestier z celej komunity.“

Svätý Otec pri svojej návšteve v komunite ako duchovný pastier zveril jednému z manželských párov komunity do adopcie dvojicu detí. Viaceré siroty podobným spôsobom v minulosti zverili nomadelfskej komunite biskupi talianskych diecéz.

Pápež otvorí „Dom radosti“ pre znevýhodnených v jednej z rímskych farností

Svätý Otec počas návštevy vo Farnosti sv. Gelazia (26. februára 2018)

02/05/2018 14:32
Vatikán 2. mája – Svätý Otec najbližšiu nedeľu 6. mája zavíta do Farnosti Najsvätejšej sviatosti, ležiacej vo východnej časti Večného mesta. Slávnostne tam otvorí „Dom radosti“, ktorý je určený pre znevýhodnených občanov.

Ako sa uvádza v komuniké Rímskeho vikariátu, „Dom radosti“ vznikol na základe prosby zo strany matiek, ktoré sa celý život starali o choré dieťa a s rastúcim vekom si uvedomujú potrebu zaistiť deťom starostlivosť aj po svojej smrti. Hneď 6. mája v tomto dome začne bývať sedem znevýhodnených osôb spolu s dvoma rehoľnými sestrami a jednou laičkou.

Začiatok pastoračnej návštevy Rímskeho biskupa je naplánovaný na 16. hodinu. V rámci programu sa Svätý Otec stretne s deťmi a mladými v oratóriu, kde odpovie na ich otázky. Potom pozdraví seniorov a chorých obyvateľov farnosti. Presunie sa do „Domu radosti“ a slávnostne ho otvorí a požehná.

Vo farskom kostole bude pápež František sláviť o 17:30 svätú omšu pri ktorej udelí sviatosť birmovania chorej dievčine a jej mame. -ab-

Pápež František: “Som smrťou Alfieho hlboko pohnutý”.

Pápež František: “Som smrťou Alfieho hlboko pohnutý”. Taliansky politik Zaia: “Takzvaný civilizovaný svet poskytol najnovší dôkaz o nesmiernej necivilizovanosti”

Londýn/Vatikán/Rím 28. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Peter Byrne/PA via AP)

https://www.hlavnespravy.sk/papez-frantisek-som-smrtou-alfieho-hlboko-pohnuty/1388542

Úmrtie 23-mesačného britského chlapca Alfieho Evansa, ktorý zomrel v noci na sobotu po tom, ako jeho rodičia neuspeli na súdoch so snahou o pokračovanie liečby v Taliansku, vyvolalo emotívne reakcie, dokonca aj mimo Británie. Pápež František, ktorý verejne podporoval rodičov, na Twitteri vyjadril sústrasť rodine.

Ľudia vypúšťajú balóny pred Detskou nemocnicou Aldera Heya 27. apríla 2018 v Liverpoole

“Som smrťou Alfieho hlboko pohnutý. Dnes sa modlím predovšetkým za jeho rodičov, keďže Boh, náš Otec, ho berie do svojej láskavej náruče,” napísal pápež.

Prípad smrteľne chorého Alfieho, ktorého v liverpoolskej Detskej nemocnici Aldera Heya odpojili ešte v pondelok od prístrojov na podporu života, vyvolal debatu o etike v medicíne a pozornosť predovšetkým v katolíckych krajinách, napísala tlačová agentúra AP.

Taliansky minister zahraničných vecí Angelino Alfano uviedol v sobotu na Twitteri:

“S Bohom, malý Alfie. Milovali sme ťa.”

Popredný taliansky pravicový politik Luca Zaia, guvernér regiónu Benátsko, po úmrtí Alfieho nekompromisne vyhlásil, že…

“takzvaný civilizovaný svet poskytol najnovší dôkaz o nesmiernej necivilizovanosti”.

Predstavitelia prevažne katolíckeho Poľska a Talianska kritizovali rozhodnutia britských súdov a britskej štátnej zdravotnej služby National Health Service (NHS) v tomto prípade.

Emócie ohľadne Alfieho boli vybičované, pričom podporovatelia jeho ďalšej liečby pravidelne podnikali protesty pred liverpoolskou Detskou nemocnicou Aldera Heya a neraz sa pokúsili vtrhnúť do jej vchodu. V sobotu už títo zástancovia kládli kvety pred budovou zdravotného zariadenia. To však požiadalo ľudí, aby kvetinové a iné dary nechávali vo vedľajšom parku, aby sa zaručilo, že práca nemocnice nebude narušená.

Detská nemocnica Aldera Heya vydala aj vyhlásenie, v ktorom vyjadrila “Alfieho rodine úprimnú sústrasť” nad jeho skonom. A dodala: “Bola to pre nich zničujúca cesta a my prosíme o rešpektovanie ich súkromia, ako aj súkromia nemocničného personálu.”

Na základe britského zákona sú súdy požiadané, aby rozhodli v prípadoch, keď sa rodičia a lekári nedokážu zhodnúť na liečbe dieťaťa. V takýchto prípadoch majú práva dieťaťa prednosť pred právom rodičov rozhodnúť, čo je pre ich potomka najlepšie.

Alfie bol v “polovegetatívnom stave” v dôsledku degeneratívnej neurologickej choroby, ktorú lekári neboli schopní s určitosťou identifikovať. Od prístrojov na podporu života ho odpojili tento pondelok, a to po sérii súdnych rozhodnutí v prospech mienky lekárov z liverpoolskej Detskej nemocnice Aldera Heya. Tí argumentovali, že ďalšia liečba chlapca by bola márna a nebola by v prospech batoľaťa.

Rodičia z Liverpoolu chceli svojho syna vziať na ďalšiu liečbu do Detskej nemocnice Dieťaťa Ježiša (Bambino Gesu) v Ríme. Jej riaditeľka Mariella Enocová v utorok oznámila, že talianske ministerstvo obrany má pripravené lietadlo na prevoz Alfieho, ktorému udelili talianske občianstvo v nádeji, že to umožní jeho prepravu.

“Môj bojovník zložil svoj štít a získal svoje krídla o 2.30 h, som úplne zdrvený,”

…napísal v sobotu chlapcov otec Tom Evans. Matka Kate Jamesová zverejnila na Facebooku podobný odkaz a poďakovala sa všetkým za podporu.

Takmer 50 mám ťažko chorých detí apelovalo za život Alfieho

Rodičia Alfieho Evansa – AP

23/04/2018 14:29
Taliansko/Veľká Británia 23. apríla – Čoraz viac sa množia apely a prosby v prospech života malého Alfieho Evansa, takmer dvojročného anglického chlapčeka postihnutého neznámou nervovo-degeneratívnou chorobou, ktorého chcú lekári v liverpoolskej nemocnici odpojiť od prístrojov a zamietajú akúkoľvek možnosť presunúť dieťa do inej nemocnice.

Rodičia Alfieho Tom a Kate neuspeli ani na Najvyššom súde a po druhýkrát sa odvolávajú na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, aby mohli svoje dieťa previezť do vatikánskej Pediatrickej nemocnice Bambino Gesù, kde sú lekári ochotní Alfieho prijať a sprevádzať ho až do konca, a to na vlastné náklady vatikánskej nemocnice.

V súvislosti s prípadom Alfieho vydal vyhlásenie aj predseda Pápežskej akadémie pre život Mons. Vincenzo Paglia, ktorý vyzýva najmä k láskyplnej spolupráci medzi rodičmi a lekármi.

Za život Alfieho apeluje aj 49 mám detí s podobným ochorením, o ktoré sa stará vatikánska Pediatrická nemocnica Bambino Gesù v prímorskom mestečku Palidoro neďaleko Ríma. Matky zaslali list adresovaný riaditeľovi liverpoolskej nemocnice, kde je hospitalizovaný Alfie.

„Naše deti netrpia, len žijú“, píšu matky v emotívnom liste, ktorý odoslala kolegovi do Liverpoolu riaditeľka nemocnice Bambino Gesù Mariella Enoc. Ako píšu matky, ich deti aj napriek ťažkým diagnózam dokážu vnímať nežnosť rodičov či teplo slnka a pripomínajú, že liečiť neznamená jedine uzdravovať, a že „každý okamih života stráveného spoločne s deťmi“ má pre rodičov „nevyčísliteľnú hodnotu“. -zk-