Archívy značky: Poľsko

…keď zostúpil na nich Duch Svätý, ohlasovali Ježišovo vzkriesenie

Ježiš sa zjavil v Krakowe:
www.boziemilosrdenstvo.sk

Ježiš sa zjavil v Itapiranga:
www.santuariodeitapiranga.com.br

Ježiš sa zjavuje v Dechticiach:
www.avemaria.sk/dechtice/

Ježiš sa zjavuje v Medjugorí:
www.medjugorje.ws/sk/

SK 1,1 Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. 2 Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. 3 I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. 4 Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. 5

V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. 6 Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom. 7 I stŕpli a udivení vraveli: „Nie sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? 8 A ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? 9 My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kappadócie, Pontu a Ázie, 10 Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, 11 Židia aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch hovoriť o veľkých Božích skutkoch.“ 12 Všetci žasli a v rozpakoch si vraveli: „Čo to má znamenať?“ 13 Ale iní s úsmeškom hovorili: „Sú plní mladého vína.“

14 Tu vystúpil Peter s Jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: „Mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slová. 15 Títo nie sú opití, ako si myslíte! Veď je len deväť hodín ráno. 16 Ale toto je to, čo povedal prorok Joel:

17 »V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na každé telo: vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny. 18 Aj na svojich služobníkov a na svoje služobníčky vylejem v tých dňoch zo svojho Ducha a budú prorokovať. 19 Budem robiť divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, krv, oheň a oblaky dymu; 20 slnko sa premení na tmu a mesiac na krv, skôr, ako príde Pánov deň, veľký a slávny. 21 A vtedy: Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.«

22 Mužovia, Izraeliti, počujte tieto slová: Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazaretského, mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil. 23 A vy ste ho, vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania, rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili.

24 Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. 25 Veď Dávid o ňom hovorí:

»Pána mám vždy pred očami, lebo je po mojej pravici, aby som sa nezakolísal. 26 Preto sa raduje moje srdce a môj jazyk plesá, aj moje telo odpočíva v nádeji. 27 Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl porušenie. 28 Ukázal si mi cestu života, naplníš ma radosťou pred svojou tvárou.«

29 Bratia, dovoľte mi otvorene vám povedať o praotcovi Dávidovi, že zomrel, pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. 30 Ale on bol prorok a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal posadiť potomka z jeho bedier na jeho trón; 31 videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie. 32 Tohto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami. 33 Božia pravica ho povýšila, a keď od Otca dostal prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho, ako sami vidíte a počujete. 34 Veď Dávid nevystúpil na nebesia, a predsa hovorí:

»Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, 35 kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.«

36 Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom, aj Mesiášom.“ 37 Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: „Čo máme robiť, bratia?“ 38 Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. 39 Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh.“ 40 A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a povzbudzoval:

„Zachráňte sa z tohto zvrhlého pokolenia!“

41 Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší. 42 Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. 43 Všetkých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení. 44 Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. 45 Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval. 46 Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. 47 Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení.

Potratová turistika: v Leviciach organizujú autobusovú prepravu z Poľska na interrupciu ako do koncentrákoch

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt levice mediklinik umele prerušenie tehotenstva
Klinika v Leviciach organizuje autobusovou prepravu z Polska na umelé potraty (interrupcia) na Slovensko
www.giniklinik.sk/o-klinice/transport-do-kliniki

Prerušované tehotenstvo (Usuwanie ciąży) tj. umelé potraty
Medioklinika ponúka rýchly, nekomplikovaný a diskrétny zákrok (Mediklinik oferuje szybki, nieskomplikowany i dyskretny zabieg). www.giniklinik.sk Warszava – Levice – Warszava

800zł + 20euro (kurs w obie strony)
Wrocław – Levice – Wrocław
450zł + 20euro (kurs w obie strony)
Opole – Levice – Opole
470zł + 20euro (kurs w obie strony)
Katowice – Levice – Katowice
500zł + 20euro (kurs w obie strony)
Kraków- Levice – Kraków
550zł + 20euro (kurs w obie strony)
Wykonujemy indywidualne zlecenia i jesteśmy w stanie odebrać pacjenta / pacjentkę z każdego miejsca w Polsce.

Veřejná doména

OSN núti Poľsko zákonom povoliť potraty nenarodených bábätiek s Downovým syndrómom

www.lifenews.sk/15303/osn-nuti-polsko…

23.03.2018 POL UN

LifeSiteNews

Zuzana Smatanová

Skupina samozvaných „expertov na ľudské práva“ pri OSN naznačila Poľskému parlamentu, že by mal zamietnuť návrh pro-life zákona, zameraný na ochranu nenarodených bábätiek, ktoré sú postihnuté Downovým syndrómom alebo inak choré.

Pracovná skupina OSN, zaoberajúca sa problémom diskriminácie žien v zákonoch a v praktickom živote, tvrdí, že ak sa návrh zákona „Zatrzymaj Aborcje“ (Stop potratu) stane zákonom, poškodí zdravie žien a naruší záväzky, ktoré pre Poľsko vyplývajú z dodržiavania medzinárodných ľudských práv.

V súčasnosti existujú v Poľsku iba tri okolnosti, na základe ktorých sa matka môže rozhodnúť o ukončení života svojho nenarodeného dieťaťa: keď je vážne ohrozený jej život alebo zdravie; keď bolo dieťa počaté znásilnením, alebo keď plod vykazuje vážne poškodenie. Práve túto poslednú okolnosť chce návrh zákona „Zatrzymaj Aborcje“ odstrániť.

Vo svojom tlačovom vyhlásení sa pro-potratoví „experti“ OSN sťažujú, že poľská vláda nereagovala na ich najnovšiu výzvu, súvisiacu s navrhovaným zákonom. Zoznam utrpení, ktoré títo experti predkladajú poľským ženám v prípade prijatia tohto zákona, podľa ktorého budú ´nútené´ chrániť život svojho nenarodeného dieťaťa, zahŕňa aj zničenie ich „rovnosti, dôstojnosti, nezávislosti a telesnej integrity“, obmedzený „prístup k informáciam a právam na súkromie a zdravie“, a vystavenie sa „formám krutého a neľudského zaobchádzania s nimi“.

Návrh zákona „Zatrzymaj Aborcje“ podporujú aj poľskí katolícki biskupi, ktorí žiadajú katolíkov, aby urobili kampaň na podporu tohto návrhu zákona. Viac ako 800.000 Poliakov už požiadalo parlament (Sejm), aby tento návrh zákona schválili.

Aleksander Stepkowski, profesor práva a bývalý námestník ministra zahraničných vecí Poľska, povedal pre LSN, že vyhláseniu pracovnej skupiny OSN chýba akékoľvek rozumné a logické odôvodnenie.

„Vďaka rozšíreniu ochrany nenarodených v poľskom zákonodarstve od roku 1993 veľmi výrazne poklesla úmrtnosť matiek a teraz je jednou z najnižších na svete“, zdôrazňuje profesor Stepkowski. „Je oveľa nižšia, než v krajinách s voľným prístupom k potratom (8x nižšia než v USA a 5x nižšia než vo Veľkej Británii). Ďalšie zabezpečenie ochrany života nenarodených v Poľsku bude mať za následok ešte väčší pokles úmrtnosti matiek.“

Stepkowski zistil, že nátlak zo strany „expertov OSN“ nie je nič nové a že toto ich nedávne vyhlásenie je veľmi mätúce:

„Nielenže je založené na poverách a mýtoch, propagovaných medzinárodnými zástancami potratu, ale je jasným príkladom arogantného postoja voči poľskej občianskej spoločnosti a v širšom merítku voči demokracii ako takej. „Takzvaní ´experti´, ktorí nemajú žiadny demokratický mandát, ani právo zasahovať voči žiadnej spoločnosti, suverénnym spôsobom nútia demokratickú vládu ignorovať 830.000 poľských žien a mužov, ktorí len za tri mesiace podporili písomnou formou návrh občianskeho zákona, ochraňujúci množstvo detí pred krutou smrťou na gynekologických klinikách.“

Stepkowski zároveň vyjadril aj svoje znechutenie nad tým, že OSN vydala toto svoje vyhlásenie akurát 22. marca, deň po Svetovom dni Downovho syndrómu, ktorý kedysi ona sama vyhlásila. Nenarodené bábätká s Downovým syndrómom sú aj v súčasnosti ešte stále „najčastejšími obeťami“ existujúceho poľského zákonodarstva, ktoré za takýchto okolností povoľuje eugenický (výberový) potrat.
Profesor poznamenáva, že samotný Výbor OSN pre ochranu postihnutých osôb sa vyjadril, že eugenický potrat je príkladom diskriminácie postihnutých osôb a vyjadril nádej, že nátlak pro-potratových „expertov“, vyvíjaný v tomto smere na Poľsko, bude mať na poľských zákonodarcov práve opačný účinok a tento zákon prijmú.


Sviatok Božieho milosrdenstva oslávia vo svätyniach doma i vo svete

Bratislava 3. apríla (TK KBS) Nedeľa Božieho milosrdenstva pripadá v tomto roku na 8. apríla. Pri tejto príležitosti sa na viacerých miestach doma i vo svete uskutočnia rozličné slávenia. Prinášame ich výber, ktoré pochádzajú zo stránky milosrdenstvo.sk.

Program na sviatok milosrdenstva v Krakove

Všetkým, ktorí sa rozhodli putovať do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ponúkame plán svtých omší na tento deň. Sviatosť zmierenia bude vysluhovaná 24 hodín (od 18.00 hod. v sobotu do 18.00 hod. v nedeľu).

0.00 hod. – svätá omša v bazilike
6.00 hod. – svätá omša v bazilike
8.00 hod. – svätá omša v bazilike
10.00 hod. – svätá omša pred bazilikou, celebruje krakovský metropolita arcibiskup Marek Jendraševský
12.30 hod. – svätá omša v bazilike
15.00 hod. – slávnostná hodina milosrdenstva v bazilike
16.00 hod. – svätá omša v bazilike
18.00 hod. – svätá omša v bazilike – kard. Stanislav Dziwisz
19.00 hod. – svätá omša v kláštornej kaplnke

Zdroj: milosrdenstvo.sk

Pozvánka na Skalku na púť k Božiemu milosrdenstvu

Program:

Sobota 7. apríla 2018:

Večer milosrdenstva
19:30 Prednáška
20:30 Cesta svetla (na Kalvárii)
21:30 Adorácia
24:00 Záver

Nedeľa 8. apríla 2018
14:30 Pobožnosť pri kaplnke Božieho milosrdenstva. Procesia a modlitba posv. ruženca.
16:00 Slávnostná svätá omša v Diecéznej svätyni, celebruje Igor Hanko, šéfredaktor Katolíckych novín
17:15 Koncert speváckeho zboru púrtnického miesta Skalka „Ora et Canta“ pri príležitosti uvedenia prvého CD s názvom „Modlitby dvoch tichých sŕdc“

Zdroj: Peter Beňo / Miroslav Lyko

Sviatok milosrdenstva na KVP v Košiciach

Na sviatok Milosrdenstva sú všetci záujemcovia pozvaní do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP.

Program slávnosti:

Vigília sviatku Božieho milosrdenstva (sobota 7. apríla):
– 15:00 h Modlitba v hodine milosrdenstva spojená s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
– 18:00 h Svätá omša; po svätej omši požehnanie obrazov Božieho milosrdenstva
– 19:00 h slávnostný ruženec a vešpery
– 20:30 h Cesta svetla
– 21:30 h Začiatok celonočnej adorácie

Nedeľa Božieho milosrdenstva (nedeľa 8. apríla):
– 6:30 h Ranné chvály a Eucharistické požehnanie
– 7:00 h Svätá omša
– 8:00 h Svätá omša
– 9:00 h modlitba sv. ruženca, prednáška sr. M. Benediktíny Fečovej KMBM, korunka Božieho milosrdenstva
– 10:30 h Slávnostná svätá omša; celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita;
– 15:00 h Slávnostná modlitba v hodine milosrdenstva – agapé

Zdroje: milosrdenstvo.sk / http://www.ke-arcidieceza.sk

Sviatok Božieho milosrdenstva v Nižnom Hrušove

Pútnici sú pozvaní na slávnosť nedele Božieho milosrdenstva 8. apríla do farského kostola Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána v Nižnom Hrušove. Program začína už o 8:30 h sviatosťou zmierenia, pokračuje modlitbou svätého ruženca a slávnostnou svätou omšou, ktorú o 10:30 h bude celebrovať Mons. Alojz Tkáč, emeritný košický arcibiskup. Po svätej omši bude možnosť uctiť si relikvie apoštolov Milosrdenstva – sv. sestry Faustíny a sv. Jána Pavla II. Slávnosť zavŕši spoločná modlitba v hodine milosrdenstva o 15:00 h.

Zdroj: milosrdenstvo.sk

Púť do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch

Na Druhú veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Božieho milosrdenstva sa koná tradičná púť do Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Každoročne, pri príležitosti tohto sviatku, prichádza do svätyne veľa pútnikov. Tento deň je navyše spojený s osobitným prisľúbením, ktoré Pán Ježiš povedal sv. Faustíne pri zjavení v máji 1937: „Túžim udeliť úplné odpustky dušiam, ktoré pristúpia k spovedi a sv. prijímaniu na sviatok môjho Milosrdenstva.” (Den. 1109)

Pútnici, ktorí navštívia Diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva v Smižanoch, budú môcť prijať aj sviatosť zmierenia. Nedeľnú slávnostnú svätú omšu bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slvoenska, bratislavský arcibiskup metropolita. Program púte je k dispozícii TU

Zdroj: dieceza.kapitula.sk

Mládež Krakovskej arcidiecézy sa duchovne premostí s Panamou

Krakov 27. októbra (TK KBS) #Panamska10 je novou iniciatívou pastorácie mládeže Krakovskej arcidiecézy. Jej cieľom je vytvorenie duchovného pemostenia medzi Krakovom a Panamou, ako aj modlitbová podpora v prípravách na Svetové dni mládeže v Paname , ktoré sa v roku 2019 v tejto krajine budú konať.

Myšlienka akcie #Panamska10 vznikla tak, že sa našiel veľký počet ľudí, ktorí sa chcú modliť za dielo SDM, za Svätého Otca i mládež celého sveta. Schádzajú sa v páťčlenných skupinách- #piątki (päťka). Každý sa denne modlí desiatok ruženca a oficiálnu modlitbu na úmysel SDM Panama 2019. Vďaka tomu vznikla Panamská ulica, na ktorej má každá päťka svoje číslo – jedinečné duchovné premostenie medzi Krakovom a Panamou. Svoju päťku je možné prihlásiť pomocou formulára, ktorý je dostupný na stránke panama.diecezja.pl. Možné je využiť aj aplikáciu, ktorá slúži ako pripomienka modlitby, obsahuje texty modlitieb a úvah, a je tiež dobrým zdrojom informácií o SDM.

V rámci príprav mladých z Krakovskej arcidiecézy na SDM v Paname vznikne aj mapa skupín, vďaka ktorej si bude môcť nájsť každý to svoje. Organizátori týchto spoločenstiev sa nahlásia diecéznemu koordinátorovi, ktorým je Sebastian Kowalczyk, tak aby sa všetky skupiny mohli spoju zapojiť do iniciatívy, ktorej cieľom je duchovná a logistická príprava na stretnutie mladých v Paname.

Plánované sú aj mesačné modlitebné a integračné stretnutia na rôznych miestach Krakovskej arcidiecézy. Budú sa konať v 22. deň každého mesiaca – v deň modlitby za SDM. Zúčastnení budú mať príležitosť spoznať nezvyčajné bohatstvo náboženského dedičstva krakovskej cirkvi. Prvé stretnutie sa bude konať v Krakove, a nasledovne: v  Myśleniciach, Chrzanowe, na Podhale, vo Wieliczke i vo Wadowiciach.

Centrálne udalosti 34. SDM Panama 2019 sa budú konať v dňoch 22.-27 . januára 2019 pod heslom: „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova!” (Lk 1,38). Predchádzať im budú Dni v diecézach, ktoré budú prebiehať v dňoch od 17. do 21. januára 2019 na území Panamy, Kostariky a Nikaragui (Zdroj: Ekai.pl / Preložila: Tatiana Janočková).