Archívy značky: Česko

VIDEO-Kardinál Duka o divad.inscenácii: “Naše násilí a vaše násilí”

VIDEO

„Evropa se dostala do situace totálního chaosu.“ Kardinál a arcibiskup pražský Dominik Duka se velmi ostře ohradil vůči řediteli Národního divadla v Brně Martinu Glaserovi. Kvůli hře, ve které Ježíš znásilňuje muslimku, ho nazývá nevzdělaným a prolhaným. Podle Duky dokonce umělci uvedením hry porušili zákon a měli by být stíháni. Tvrdí, že si dovolili víc než komunisté nebo nacisté. Dle názoru Duky se nacházíme v nejhlubší krizi demokracie, kardinál zároveň kritizuje nečinnost některých politických stran, které se nezapojují do tvorby vlády. O trestně stíhaném premiérovi by měli podle něj rozhodnout nejdřív soudy. Kolik Čechů v něco věří? Jak velký problém je migrace a kolik peněz na pomoc uprchlíkům se rozkradlo? Vadí arcibiskupovi komunisté ve vládě? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.

Biskupi Čiech: Istanbulský dohovor stavia “muža a ženu do opozície”

Praha 14. mája (TS ČBK) Biskupi českých a moravských diecéz napísali spoločný list k schvaľovaniu tzv. Istanbulského dohovoru. Pripomínajú v ňom, že akékoľvek násilie voči človeku je narušením ľudských a kresťanských hodnôt. “Jedným zo zvlášť zavrhnutiahodných foriem násilia je násilie na ženách, deťoch a ďalších zraniteľných osobách, zvlášť vtedy, ak sa deje v prostredí rodiny a domácnosti,” píšu biskupi, ktorí vítajú všetky snahy o prevenciu o potieranie násilia voči ženám a domáceho násilia.

Biskupi ďalej píšu, že tzv. Istanbulský dohovor stavia “muža a ženu do zásadnej opozície a celé chovanie voči ženám chce vidieť len vo svetle historicky nerovného pomeru síl medzi mužami a ženami. Táto medzinárodná zmluva, ktorej ratifikácia bude v najbližšej dobe prerokovávaná v Parlamente ČR, rovnako ako v ďalších európskych krajinách, vytvára svojím širokým poňatím genderovej identity, ktorá nie je zakorenená v prirodzenom poriadku, priestor pre spochybnenie základných spoločenských daností. S týmto trendom nesúhlasíme a neprajeme si, aby ratifikáciou Istanbulského dohovoru bolo ohrozujúcim spôsobom zasiahnuté do života štátu a jeho inštitúcií, najmä škôl, ale aj do života rodín a jednotlivcov,” píšu biskupi.

Společný list biskupů českých a moravských diecézí
ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy

Drazí bratři a sestry,

v knize Genesis čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 1,27). Lidské pokolení, které je od počátku povoláno k existenci jako muž a žena, korunuje celé dílo stvoření. Stvořitel svěřuje vládu nad zemí lidskému pokolení, všem lidem, všem mužům a všem ženám, kteří odvozují svou důstojnost a své povolání ze společného počátku (srov. Mulieris dignitatem 6). Muž a žena jsou tedy odlišní, ale stejní ve své důstojnosti, a tento přirozený řád člověk zakouší od počátku věků, stejně jako touhu po vztahovosti.

Podle Božího záměru panuje mezi mužem a ženou od počátku přátelství, jsou si vzájemně oporou, nestojí proti sobě, ale spolu v nejtěsnějším společenství ve všech rozměrech své bytosti: jsou jedno tělo a jedna duše a jejich vzájemný vztah je odrazem Boží lásky k člověku. Společně Bůh muži a ženě svěřil úkol: „Ploďte a množte se a naplňte zemi“ (Gn 1,28). Toto přátelství mezi lidmi bylo narušeno prvotním hříchem obou biblických prarodičů. Jedním z projevů tohoto narušení je i násilí, které je důsledkem hříchu.

Jakékoli násilí vůči člověku je z tohoto pohledu narušením všeobecně lidských i křesťanských hodnot, těch hodnot, z kterých vyrůstá nejen evropská civilizace, ale i principy lidských práv. Jedním ze zvláště zavrženíhodných forem násilí je násilí na ženách, dětech a dalších zranitelných osobách, zvláště tehdy, pokud se děje v prostředí rodiny a domácnosti. Křesťanské tradici je vlastní úcta k ženě, která vychází z její nezastupitelné role při předávání života a v nejvyšší míře se uskutečňuje v obrazu Bohorodičky, skrze kterou byl světu dán Spasitel. Díky tomu křesťanská evropská kultura prošla vývojem, jehož ovocem je zásada zvýšené ochrany žen v nebezpečných situacích a další formy rytířského chování vůči ženám. Můžeme to pozorovat ve společenském chování, kdy etiketa považuje ženu za společensky výše postavenou. Tyto společenské vzorce předávají rodiče ve výchově svým dětem. Rodina je tak první a základní školou sociálního chování: jako společenství lásky nalézá v sebeodevzdání zákon, který ji vede a umožňuje jí růst (srov. Familiaris consortio 37). I z hlediska těchto společenských hodnot je násilí na ženě zásadně nepřijatelné.

Jakkoli je tedy třeba principiálně vítat všechny snahy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, nesmí se tak dít na úkor zastínění a zpochybnění přirozeného řádu. V posledních letech se objevují snahy spolu s řešením problému násilí na ženách nastolit i nový pohled na roli člověka, který je ale neslučitelný s přirozeným zákonem, zdravým rozumem a křesťanskou zkušeností.

Jsme přesvědčeni, že tímto směrem se nešťastně vydává i takzvaná Istanbulská úmluva, která staví muže a ženu do zásadní opozice a veškeré chování vůči ženám chce vidět jen ve světle historicky nerovného poměru sil mezi muži a ženami. Tato mezinárodní úmluva, jejíž ratifikace bude v nejbližší době projednávána v Parlamentu ČR, stejně jako v dalších evropských zemích, vytváří svým širokým pojetím genderové identity, které není zakořeněné v přirozeném řádu, prostor pro zpochybnění základních společenských daností. S tímto trendem nesouhlasíme a nepřejeme si, aby ratifikací Istanbulské úmluvy bylo ohrožujícím způsobem zasaženo do života státu a jeho institucí, zvláště škol, ale i do života rodin a jednotlivců.

Vyvstává otázka, co v této situaci můžeme a máme jako křesťané – a to napříč konfesemi – dělat. V první řadě nezapomínat na přirozený řád stvoření, které muže a ženu nestaví proti sobě, ale vidí v nich dvě bytosti, které se vzájemně doplňují a teprve spolu vytváří Bohem zamýšlenou jednotu. Je nám také uloženo uvádět tento řád do každodenního života. Při vědomí, že Bůh může napravit i to, co se zdá být nevratně poškozováno, nezapomínejme na modlitbu za ochranu přirozeného lidství, ochranu principu lásky, soudržnosti a harmonie, včetně harmonie mezi mužem a ženou. Zároveň v modlitbě pamatujme i na ty, na jejichž odpovědnosti leží politické rozhodnutí ve věci Istanbulské úmluvy, aby rozhodovali ve shodě se svým svědomím a přirozeným zákonem.

K tomu vám ze srdce žehnají

čeští a moravští biskupové

Václav Lamr hladoukou protestuje proti divadel.predstaveniu: “Naše násilí a vaše násilí”

List adresovaný českému prezidentovi Milošovi Zemanovi

 

Dnes, 7.5. mám 5 den protestní hladovky a jsem rozhodnut pokračovat až do 26.5. kdy má být premiéra oné inscenace, kde je rouhavá scéna, kdy Pán Ježíš , Boží Syn slézá z kříže a znásilňuje muslimku v brněnském divadle ,,Husa na provázku,,.

Pokud bude od té inscenace upuštěno, přeruším hladovku. Jsem odhodlán pokračovat i po 26.5. pokud budou následovat další inscenace a pokud se státní orgány k tomu jasně nevyjádří.

Jde o to, že jako občan mám povinnost ohlásit situaci ohrožující bezpečnost státu. Reakce muslimů, kteří ctí Ježíše jako velkého proroka je očekávaná. Jde rovněž o projev rasismu a antisemitismu. ( Ježíš je Žid ) Jde o kulturní vandalismus a zneužití svobody. V prvním článku VDLP OSN z roku 1948 je vyjádřeno, že základem vztahů je vědomí, že člověk je opatřen rozumem a svědomím a lidé se mají k sobě chovat bratrsky. Inscenace v Brně dne 26.5. je opakem, i když rada dramaturgů z Brna se v jednom obhajujícím dopise odvolávají ma tuto listinu lid práv v 2 oddílu na článek 15. Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.,, To je opatřeno dalšími články, které zaručují, aby věda a umění nakonec nezneužilo své tvorby proti lidem a národů. ( je věda, která vyrábí zbraně a umění se stává prostředkem démonizace. )
Osobně jsem výtvarník a literát, VDLP OSN ( Všeobec dekl lid práv ) jsem obhajoval již od dob normalizace a osobně v boji o svobodu svědomí a víry jsem čelil zabití,, vězení, uzavření na psychiatrii atd. Proto je pro mne bolestné že se na tuto listinu práv odvolávají ti, kteří mohou svobodu zneužít v odejmutí této svobody všem. Proto neustanu v tomto boji.

Václav Lamr tel 774624852

Zároveň se modlíme za déšť pro tuto zemi. Sucho bylo vždy božím varováním pro národy.
Prosím o krátký rozhovor s panem presidentem nejen ohledně té situace

VÝZVA: 26.5.2018 / Demonštrácia pri divadle Husa na provázku

SLOBODA Kultu a kultúry v dialógu a konfrontácia alebo Vaše UMENIE a naše VYZNANIA

Vážení priatelia, na základe vyhlásenia ČBK a vyjadrenia kardinála Dominika Duku k divadelným hrám “Vaše násilie, naše násilie” a Prekliatie a odozvy verejnosti k tejto téme Moravsko-sliezska kresťanská akadémia, pôsobiacia v Brne organizuje kolokvium SLOBODA Kultu A KULTÚRY v dialógu a konfrontácia ALEBO VAŠE UMENIE A NAŠE VYZNANIA

Dátum: 9. 5. 2018 – 17.00 – 19.00 hodSmetanova 14, Brno

DSC_5342

Vážení priaznivci petície,
Potvrdzujem Váš podpis na petíciu, lebo mnohým potvrdenie neprišlo.
Ďakujem za podpis petície a za Vaše vyjadrenie.

Rád by som Vás zoznámil s novinkami:
Prosíme, ak sa chcete nejaké akcie zúčastniť, kliknite tu, je to dôležité.
nezávazné potvrzení účasti

Rýchle správy tu:
www.facebook.com/protinenavistivBrne/
www.signaly.cz/janrozek

1. Tak ako sme Vám sľúbili, zažalovali sme zodpovedne osoby. Okrem iného tiež otec Dominik kardinál sa vyjadril viac ako jasne:

“Úplne nedávno došlo v našej krajine k prípadu, ktorý mi nielen pripomína, že nesmiem mlčať, ale že mám povinnosť zvýšiť hlas a kričať. V našej krajine a po celej Európe je rozvracana demokracia a spolu s tým dochádza ku zmršťovaniu právneho štátu a de facto je rušená rovnosť pred zákonom. Existuje zákon proti urážkam národa, rasy, etnickej alebo inej skupiny osôb (trestný zákon 40/2009 Zb., § 355). Pýtam sa teda: Ako je možné, že príslušné orgány justície nezakročia proti uvedeniu hry, ktorá je v príkrom rozpore s týmto zákonom? Ako je možné, že sa nenašiel nik, kto by podal trestné oznámenie na brnenskej divadlo, ktoré ohlásilo uvedenie blasfemické a zvrátené hry Olivera Frjiče Kliatba (Vaše násilie a naše násilie)? Akým právom môže byť slobodne a beztrestne urážaný každý, kto si váži kresťanských hodnôt, to je predovšetkým Ježiša Krista, a každý občan, ktorý vie, čo vykonal pre návrat slobody svätý Ján Pavol II.? Pýtam sa celej našej i európskej spoločnosti: Čo by sa stalo, keby nejaké divadlo uviedlo podobnú hru urážajúce Islam? Ale vy, kresťania, za všetkých okolností sa podrobte a buďte ústupčiví? Nemáme kam ustúpiť! “
2. Chystáme kolokvium -diskuzný večer v Brne už v stredu. SLOBODA Kult A KULTÚRY V DIALÓGU A konfrontácii ALEBO VAŠE UMENIE A NAŠE VYZNANIA.

Dátum: 9. 5. 2018 – 17.00 – 19.00 hod

Viac info tu: janrozek.signaly.cz/1805/svoboda-kultu-a… a-nase-Vyznani
3. Demonštrácia pri divadle Husa na provázku.

Sobota, 26. Máj cca v 17 -19 hod.

Našim cieľom nie je násilie, teda nebudeme blokovať vchod do divadla. Ak budete chcieť niekto vystúpiť s prejavom, napíšte nám. Pokiaľ máte vhodnú aparatúru na ozvučenie, budeme radi.

4. Modlitebné stretnutie bude prebiehať v kostole sv. Marí Magdalény blízko hlavnej stanice od 17 do 19 hod. V 18 hod.

Je tu svätá omša.

5. Otvorenie celospoločenskej diskusie na tému práv náboženských skupín. Naša spoločnosť v poslednej dobe uznala práva domácim miláčikom, sexuálnym menšinám atď. Domnievame sa, že je potrebné otvoriť diskusiu o práve nebyť urážaný pre svoje náboženské presvedčenie a o prejavoch nenávisti k náboženstvu. Teda prečo nie je kóšer urážať náboženské cítenie našich kolegov alebo kamarátov. Radi by sme túto myšlienku v priateľskom a pozitívnom duchu oznámili našim spoluobčanom vo videu a na billboardoch.

6. K tomu sú potrebné samozrejme aj finančné prostriedky. Keďže som sám a nestojí za mnou žiadnu cirkev, politická strana alebo Neziskovka, chcel som požiadať tých, ktorí môžu prispieť, o nejaký príspevok. Zatiaľ som do kampane a petície investoval cca 15. tis Sk a rozpočet je 100 tis. Ak by sme nazbierali 10 tis podpisov, je pred dohovorené, že sa petíciou bude zaoberať poslanecká snemovňa. Finančnú zbierku treba bohužiaľ hlásiť 30 dní dopredu na FÚ, ale je možnosť peniaze poslať ako dar pre spolok. Ako vinár som predseda Spolku moravských vinárov. Môžem Vám za Spolok zaslať potvrdenie o dare. Číslo účtu je:

SPOLEK Moravských vinári
Číslo účtu107-6927770227 / 0100
IBANCZ9201000001076927770227
BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX

Prajem Vám všetkým radosť, že ste poslúchli Ježišove slová: “Kto sa ku mne prizná na zemi, k tomu sa Ja priznám pred svojím otcom v nebesiach.”

Som Vám k dispozícii aj na tel .: 776149278.
V modlitbe
Jan Rožek


Biskupové nesouhlasí s divadelní hrou Naše násilí a vaše násilí

Biskupové českých a moravských římskokatolických diecézí i apoštolský exarcha zastupující řeckokatolickou církev v ČR se na uplynulém 113. plenárním zasedání ČBK v Nitře také zabývali postojem katolické církve v ČR k plánovanému uvedení divadelní hry Olivera Frljiće Naše násilí a vaše násilí v rámci festivalu Divadelní svět podpořeného statuárním městem Brnem.

 1507032130

Biskupové se od uvedení zmíněné divadelní hry distancovali a v dopise primátorovi statutárního města Brna Petrovi Vokřálovi také sdělili, že vzhledem k městské podpoře festivalu nemohou převzít záštitu nad projektem Re:publika, který je taktéž podpořen brněnským magistrátem. Mimo neudělení záštit se také nemohou zúčastnit akcí, které jsou s touto akcí na připomínku 100 let do vzniku Československa spojeny.

V dopise čeští a moravští biskupové zdůrazňují, že chápou festivalem deklarovanou svobodu jako pojem nepochybně spojený také s odpovědností i úctou a uvedení Frljićovy hry označili za „výprodej křesťanství a jeho ideálů“. Taktéž uvedli, že „takto pojaté divadelní představení je urážkou nejen českých občanů – křesťanů, ale také muslimů a v neposlední řadě všech občanů naší země“.

Představení Naše násilí a vaše násilí obsahuje totiž scénu, kdy Ježíš znásilňuje muslimskou ženu, což je z křesťanského hlediska rouhání a lidsky neakceptovatelné.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180418biskupove-nesouhlasi-s-divadelni-hrou-nase-nasili-a-vase-nasili